El despatx


A Nucli advocats ens dediquem a la branca del dret administratiu, centrant la nostra activitat en l'urbanisme, una matèria que per la seva complexitat i extensió normativa requereix un coneixement molt especialitzat.


La Nostra activitat i esforç estan adreçats a prestar als nostres clients, ja siguin Administracions Públiques, empreses o particulars, un servei professional del més alt nivell de qualitat, amb serietat i compromís, adaptant l’especialització que ens defineix a les necessitats de cada cas, tant per grans projectes com per consultes puntuals.

Equip


Xavier Figueras
Laura Lopez
Elisenda Simó
Albert Ricart
Núria Garcia

Els nostres serveis


PLANEJAMENT

Redacció dels diferents instruments de Planejament General o Derivat, com els Plans d’Ordenació Urbanística Municipal, Plans Parcials, o Especials entre d’altres, així com la seva tramitació, modificació o impugnació, si s’escau. Elaboració d’informes i dictàmens sobre l’afectació del sòl a un determinat Planejament. Formulació d’al·legacions i/o recursos. Assistència en la negociació i redacció de convenis urbanístics.

GESTIÓ URBANÍSTICA

Redacció de Projectes de Reparcel.lació, tramitació per a la seva aprovació i inscripció al Registre de la Propietat. Assessorament a les Juntes de Compensació, Associacions Administratives de Cooperació, i altres Entitats Urbanístiques Col.laboradores (constitució i secretaria).

EXPEDIENTS EXPROPIATORIS

Assessorament en qualsevol fase del procés expropiatori: Afectació del sòl, ocupació i valoració de la indemnització. Negociació per a la determinació i cobrament del Just Preu. Assistència jurídica davant l’administració actuant i el Jurat d’Expropiació Forçosa.

EDIFICACIÓ I ÚS DEL SÒL

Assessorament en els expedients de restauració de la legalitat urbanística, tals com ordres de demolició, assistència en expedients sancionadors, així com en matéria de llicències i/o autoritzacions.

ALTRES

Anàlisi de la situació jurídic-administrativa dels immobles; formulació d’al.legacions, recursos administratius i contenciós-administratiu en relació amb l’urbanisme; processos de reclamació de responsabilitat patrimonial de l’Administració Pública; negociació amb o entre administracions d’expedients de gestió, disciplina i/o planejament de sòl, entre d’altres.

O f i c i n e s


Contacte


93 544 21 20
C/Amposta 14-18, 3r 1a
08173 Sant Cugat del Vallès

NUCLI ADVOCATS intervé en tot el territori assessorant Ajuntaments o particulars. La ubicació del despatx, en la intersecció de la B-30 amb la E-9, facilita el desplaçament i prestació presencial del servei.

D’acord amb el que estableix la Llei 34/2002, de 11 de juliol, es posa en coneixement que la societat titular d’aquesta web és:
Nucli Advocats S.L.P
NIF: B-64625528
Inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona en el volum 40007, foli 97, full B 356377.
Tot el contingut ja sigui gràfic o textual és propietat de Nucli Advocats SLP, i qualsevol reproducció, còpia o comercialització, constituirà una infracció a l’ordenament jurídic vigent.


AVÍS LEGAL

Powered by e-deon.net